Prírodná pamiatka Domašínsky meander

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 243
Výmera chráneného územia: 803 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1978
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV Žilina č. 91/1978 z 21.7.1978, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Územie priamo naväzuje na NPR Starý hrad a poskytuje ochranu jednému z najvýzn.príkladov zaklesnutých meandrov v Karpatoch vôbec. Váh sa postupným zahlbovaním do dvíhajúceho sa masivu M. Fatry ostro zarezal do kryštal. jadra pohoria.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Strečno
Katastrálne územie: Strečno
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 2
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00243_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00243_0002 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam