Prírodná pamiatka Dudinské travertíny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 245
Výmera chráneného územia: 13 280 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 1999
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV Zvolen, Krajský úrad v Banskej Bystrici - novelizácia
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn.komisie pre ŠaK ONV vo Zvolene č. 24/64 z 14.4.1964 Všeob.záv.vyhláška KÚ v B.Bystrici č.22/1999 z 11.8.1999 a č.6/2003 zo 4.3.2003 - 4.stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: 6 najvyznamnejších pramennych sedimentov v obl. Starého. kúpaliska Dudince. Ide o význačné geomorfologické útvary usadenín pri bývalých prameňoch vzniknuté z prameňov teplej sírovodíkov. kyselky typov alkalicko-zem.,zemito-alkal., síranových slaných vôd.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Obec: Dudince
Katastrálne územie: Dudince
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00245_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00245_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00245_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00245_0008 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00245_0030 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam