Prírodná rezervácia Fabova hoľa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 247
Výmera chráneného územia: 2 617 513 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: Územie predstavuje cennú prírodovednú lokalitu s výskytom vzácnych les. spoločenstiev chránených druhov fauny a zároveň predstavuje jednu z krajinných dominánt Slovenského rudohoria, s charakteristickým podhôľnym až vysočinovým reliéfom.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno, Revúca
Obec: Polomka, Muráň, Pohronská Polhora
Katastrálne územie: Polomka, Muráň, Pohronská Polhora
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00247_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00247_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00247_0016 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00247_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00247_0051 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam