Národná prírodná pamiatka Harmanecká jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 254
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 1 159 186 m2
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MK SSR, MŽP SR, Krajský úrad ŽP v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhl. MŽP SR č. 293/1996 Z. z., Návšt. poriadok - vyhl. KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2004 z 10.6.2004, OP - vyhláška KÚŽP v BB č. 6/2009 z 22.6.2009
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Puklinový typ jaskyne v triasových vápencoch. Pôvodné pukliny sa rozovreli a zrútením rozšírili do rozsiahlych siení. Jaskyňu objavili v r. 1932 a sprístupnili v r. 1950. Jaskyňa meria 1500 m, z čoho je prístupných asi 720 m.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Harmanec
Katastrálne územie: Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 3
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00254_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00254_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00254_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam