Národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 255
Výmera chráneného územia: 200 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1949
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 1554/1983-32 z 31.3.1983,
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana a štúdium dynamiky vývoja zachovalého karpat. lesa v rôznych vývojových štádiách s ohľadom na výskyt terciérneho reliktu - tisa obyčajného, ako aj krasových foriem georeliéfu. Vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Harmanec
Katastrálne územie: Harmanec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 9
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00255_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00255_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00255_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00255_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00255_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00255_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00255_0018 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00255_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00255_0022 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam