Prírodná rezervácia Holík

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 258
Výmera chráneného územia: 319 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1966
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozh. Komisie SNR pre ŠaK č.30 z 25.5.1966, úprava č. 6527/1966-osv./8 z 10.7.1966, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v BB č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Kamenisté temeno andezitovej kóty s ostrovčekom lesostepnej vegetácie. Na upätí J. svahov sú dubovo-hrabové porasty, na S. svahoch sú podhorské bučiny. Dôvodom ochrany je zachovať fytogeograficky významnú lokalitu xerotermnej vegetácie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Obec: Počúvadlo
Katastrálne územie: Počúvadlo
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00258_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00258_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00258_0016 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00258_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00258_0043 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam