Prírodná rezervácia Horné lazy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 260
Výmera chráneného územia: 342 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kutúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 3252/1981-32 z 30.6.1981 - ú. od 1.7.1981 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - platí 4. stupeň ochrany - ú. od 1.4.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Územie predstavuje j. exponované, strmé skalné stráne charakteru krovinatej lesostepi s výskytom viacerých teplomilných rastl. a živoč. druhov, z ktorých niekt. sú pri okraji svojho rozšíenia. Dôkaz šírenia sa xeroterm. prvkov vysoko na Pohronie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Valaská, Brezno
Katastrálne územie: Valaská, Brezno
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00260_0020 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00260_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00260_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00260_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00260_0023 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00260_0014 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam