Prírodná pamiatka Hradisko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 263
Výmera chráneného územia: 17 103 m2
Výmera ochranného pásma: 112 420 m2
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1975
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Previdzi
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. Rady ONV v Prievidzi č. 127-U/b z 24.8.1973 a č. 212-VII z 5.12.1975, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Územie predstavuje andezitové skalné bralo pohoria Vtáčnik. Geologicky je tvorené pyroxenickými andezitmi, ktoré obklopovali pyroklastiká - tie s ohľadom na menšiu odolnosť boli oddenudované a selektívne tak zvýraznili pevnejšie andezitové časti.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Prievidza
Katastrálne územie: Prievidza
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00263_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00263_0015 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00263_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00263_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00263_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam