Národná prírodná rezervácia Hrončecký grúň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 271
Výmera chráneného územia: 553 000 m2
Výmera ochranného pásma: 1 128 300 m2
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre šk.a kultúru č. 58906/64 - osv./11 z 21.8.1964, Úprava č.58906/1964-osv./11/ŠaK 56003/1964-osv., Vyhláška MŽP SR č.83 z 23.3.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Prir. a pestré drev. zloženie (Fagus silvatica, Picea excelsa, Abies alba) náročných listnáčov predstavuje zachovalé vysokoprodukčné lesné porasty, v ktorých jednotlivé dreviny dosahujú mimoriadne dimenzie. Trvalé lesnícke výskumné plochy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Hronec, Valaská
Katastrálne územie: Hronec, Valaská
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-23 štandardizovaný názov: bez zmeny
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 16
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00271_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0049 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0050 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0060 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00271_0061 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam