Chránený areál Jasenina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 281
Výmera chráneného územia: 32 138 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Lučenec
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV č. 1/90 z 24.4.1990
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Ochrana 2 existenčne ohrozovaných plôch s výskytom rosičky okrúhlolistej a ďalších ohrozených a chránených druhov rastlín. Vedeckovýskumný, náučný a ekologický význam.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Poltár
Obec: Šoltýska
Katastrálne územie: Šoltýska
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 1
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00281_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam