Prírodná pamiatka Jastrabská skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 285
Výmera chráneného územia: 84 600 m2
Výmera ochranného pásma: 120 000 m2
Rok vyhlásenia: 1975
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady Okresného národného výboru v Žiari nad Hronom č.134 z 25.7.1975
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Dominantný vrchol v J časti Kremnických vrchov s vysokou krajinnoestetickou, vedeckou a náučnou funkciou. Vulk. reliéf s množstvom javov dokumentujúcich sukcesiu tvorby vulkanických komplexov. Na vrchole sú významným prvkom staré zachovalé duby.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Jastrabá, Bartošova Lehôtka
Katastrálne územie: Jastrabá, Bartošova Lehôtka
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam