Chránený areál Jazernické jazierko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 286
Výmera chráneného územia: 1 618 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1975
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Martine
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Martine č.46/1975 z 28.3.1975
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Veľké prirodzené pramenište poriečnej vody s pomerne veľkým pramenným jazierkom na plochom alúviu potoka Teplica. Jedno z najväčších a najvýzn. zachovalých prameníšť poriečnych vôd Turčianskej kotliny so zachovalou char. vegetáciou a faunou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Turčianske Teplice
Obec: Jazernica
Katastrálne územie: Jazernica
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-11 štandardizovaný názov: Jazernické jazierko
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam