Prírodná pamiatka Kalamárka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 295
Výmera chráneného územia: 12 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1977
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Zvolen
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV vo Zvolene č.12/77 z 21.1.1977 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Erózny zvyšok bočného prúdu, tvoreného pyroxenickým andezitom. Hlavný význam objektu spočíva v neporušenosti morfologických javov podmienených vo svojom vzniku stratovulkanickou stavbou masívu Poľany.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Detva
Obec: Detva
Katastrálne územie: Detva
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam