Prírodná pamiatka Končitá

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 311
Výmera chráneného územia: 10 000 m2
Výmera ochranného pásma: 287 600 m2
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1975
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Prievidza
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Prievidzi č.127/1973-I. z 24.8.1973 Uznesenie Rady ONV č.212-VII. z 5.12.1975
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana geomorfologických hodnôt javu typického pre pohorie Vtáčnik, estetických hodnôt tejto mimoriadne pôsobivej skalnej skupiny, ktorá zatiaľ nebola narušená ťažbou surovín. Je to objekt s náučným významom, estetický prvok krajiny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Kamenec pod Vtáčnikom
Katastrálne územie: Kamenec pod Vtáčnikom
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Partizánske 35-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam