Prírodná pamiatka Korniansky ropný prameň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 314
Výmera chráneného územia: 1 710 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Čadci
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. plen. zasadnutia a nar. ONV v Čadci č. 28/1984 z 18.12.1984 - ú. od 14.12.1984, vyhl. KÚŽP Žilina č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004 - 4. stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: Ochrana ojedinelého výskytu povrchového ropného prameňa vo flyšovom pásme na Slovensku, dokumentujúceho charakteristickú naftonosnosť flyšového pásma na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Korňa
Katastrálne územie: Korňa
Príslušnosť k VCHÚ: Chránená krajiná oblasť Kysuce
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00314_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00314_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00314_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00314_0023 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam