Prírodná pamiatka Kosihovský Kamenný vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 315
Výmera chráneného územia: 125 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Veľký Krtíš
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie plenárneho zasadnutia ONV vo Veľkom Krtíši č.91/1984 z 27.6.1984 Nariadenie ONV vo Veľkom Krtíši č.24/1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Ochrana tvarovo zriedkavej krajinnej dominanty na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Kosihovce
Katastrálne územie: Kosihovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-12 štandardizovaný názov: Kosihovský Kamenný vrch
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 3
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00315_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00315_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00315_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam