Prírodná rezervácia Kostolecká tiesňava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 316
Výmera chráneného územia: 298 000 m2
Výmera ochranného pásma: 305 000 m2
Rok vyhlásenia: 1970
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Považskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Školskej a kultúrnej komisie ONV v Považskej Bystrici č.13/1970 z 3.3.1970
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy
Predmet ochrany: Ochrana tiesňavy, ktorá sa geomorfologicky výrazne odlišuje od ostatných častí pohoria. Svojou atraktívnosťou umocňuje est. a prír. hodnoty oblasti Manínov. Má tiež význam pre ved. výskum osobit. formou zvetrávania skal. stien a formovania bral. reliéfu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Záskalie, Kostolec
Katastrálne územie: Záskalie, Kostolec
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Považská Bystrica 25-44 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodné názvy: Kostolecká súteska, Kostelecká tiesň.
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 1
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00316_0007 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam