Prírodná pamiatka Kraľoviansky meander

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 320
Výmera chráneného územia: 182 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Dolnom Kubíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZN ONV v DK z 27.4.1990 - uzn. plen. zasadania č. 19/1990-VI z 27.4.90 - ú. od 1.6.1990, vyhl. KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.04 - 4. stupeň
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Ochrana formy reliéfu, ktorá patrí medzi ojedinelé a typicky vhĺbené dolinové meandre a je dokladom tekton.vývoja oblasti, poskytujúcim možnosť rekonštrukcie paleogeografických pomerov územia. Má význam vedecký i populárno-náučný.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Kraľovany
Katastrálne územie: Kraľovany
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00320_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00320_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00320_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00320_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam