Prírodná pamiatka Krasniansky luh

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 321
Výmera chráneného územia: 152 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1989
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Žilina
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Žiline schválené Uznesením plenárneho zasadania ONV v Žiline č. 3/1989 z 20.4.1989
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých brehových porastov toku Varínky v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, ktoré sú dôležité z hľadiska vedecko-výskumného, krajinotvorného, vodoochranného, brehoochranného, ekologického a náučného.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Krasňany
Katastrálne územie: Krasňany
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00321_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00321_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00321_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00321_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00321_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00321_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00321_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00321_0023 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam