Prírodná rezervácia Lednické bradlo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 331
Výmera chráneného územia: 142 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1969
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.475/1986-32 z 31.1.1986, 4. stupeň o. - v. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana geomorfologicky výrazných bradlových tvrdošov a významných spoločenstiev a druhov rastlín a živočíchov v Bielych Karpatoch, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Obec: Lednica
Katastrálne územie: Lednica
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Púchov 25-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00331_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00331_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00331_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00331_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00331_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00331_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00331_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00331_0010 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam