Prírodná pamiatka Lipovianske pieskovce

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 332
Výmera chráneného územia: 1 308 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Lučenec
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie Okresného národného výboru v Lučenci č.1/90 z 24.4.1990 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Ochrana vedecky významného geolog. profilu, stratotypovej lokality lipovianskych pieskovcov s výskytom zaujímavých pieskovcových sférických konkrécií a paleontologicky hodnotných skamenelín. Lokalita je využiteľná pre náučno- -výchovné a exkurzné účely.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Lipovany
Katastrálne územie: Lipovany
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 1
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00332_0003 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam