Národná prírodná pamiatka Lúčanský vodopád

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 334
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Liptovský Mikuláš
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Liptovskom Mikuláši č.180/1974 z 25.10.1974 - zrušené zákonom NR SR č.287/1994 Z.z. NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Na J od Chočských vrchov sa nachádza prirodzene odkrytý profil pomerne hrubej vrstvy travertínov, kt. poskytol vzácne paleontol. a archeologické nálezy a tamojší potok vytvára na ňom vodopád. Objekt veľkej krajinárskej, prírodnej a estetickej hodnoty.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana prírodného vodopádu (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Lúčky
Katastrálne územie: Lúčky
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Liptovský Mikuláš 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam