Prírodná pamiatka Ľupčiansky skalný hríb

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 336
Výmera chráneného územia: 21 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1979
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Banská Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhod.Odb.kult.ONV v B.Bystrici č. kult.123/1979-Ko z 15.3.1979 Rozhod.Rady ONV v BB č.42/1979 z 23.3.1979 VZV KÚ v BB č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4.st.ochr.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Ochrana hríb.útvarov tvorených eocénnymi zlepencami pre účely vedeckého výskumu, študijné a osvetovo-výchovné ciele. Útvar je stále vo vývoji pokračujúcou eróziou, je porovnateľný s niekt. útvarmi pri Súľve na Považí a Markušovciach na vých. Slovensku.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Slovenská Ľupča
Katastrálne územie: Slovenská Ľupča
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 2
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00336_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00336_0003 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam