Prírodná rezervácia Machy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 341
Výmera chráneného územia: 256 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská národná rada
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č.26 z 28.6.1965 Úprava Komisie SNR pre školstvo a kultúru č.7282/65-osv./4 z 15.7.1965
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Územie PR predstavuje ukážku rašelinných spoločenstiev podtatranských fluvioglaciálnych plošín (Abieto-Piceetum, Pinetum ledosum), ktorých obdobu nachádzame na Slovensku len na hornej Orave. Územie je využívané ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovská Kokava
Katastrálne územie: Liptovská Kokava
Príslušnosť k VCHÚ: OP Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00341_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00341_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00341_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00341_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00341_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam