Chránený areál Malachovské skalky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 343
Výmera chráneného územia: 35 923 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: 2013
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV v Banskej Bystrici, Krajský úrad v B.Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška okresného úradu Banská Bystrica č. 1/2013 zo 4.12.2013 - účinnosť od 1.1.2014
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany jednej z najsevernejších lokalít rozšírenia teplomilných druhov fauny a flóry v rámci biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (6210), Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty (6190), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Radvaň
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00343_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00343_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00343_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00343_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00343_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00343_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00343_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00343_0028 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam