Prírodná pamiatka Matejkovský kamenný prúd

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 350
Výmera chráneného územia: 86 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1986
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Liptovský Mikuláš
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie plenárneho zasadnutia ONV v Liptovskom Mikuláši č.25/1986 z 22.12.1986 Nariadenie ONV v Liptovskom Mikuláši č.2/1986 z 22.12.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu prirodzeného vývoja a príkladu pôvodnosti kvádrovitej odlučnosti granitov s ukážkami recentného mrazového zvetrávania pre vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00350_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00350_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00350_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00350_0005 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam