Prírodná pamiatka Meandre Lúžňanky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 352
Výmera chráneného územia: 17 426 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie pléna ONV v L. Mikuláši č.9/1988 z 30.6.1988 Nariadenie ONV v L. Mikuláši č.9/1988 z 30.6.1988 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Účelom CHÚ je ochrana geomorfologicky a krajinársky významnej lokality so zachovalými prirodzenými meandrami potoka Lúžňanka v Nízkych Tatrách dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Liptovská Lúžna
Katastrálne územie: Liptovská Lúžna
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Liptovský Mikuláš 36-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam