Prírodná pamiatka Melichova skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 354
Výmera chráneného územia: 940 m2
Výmera ochranného pásma: 21 060 m2
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Zvolen
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Školskej a kultúrnej komisie ONV Zvolen č.24/64 z 24.4.1964 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Ochrana 30 m vysokej skalnej ihly na južnom miernom svahu stratovulkánu Poľany. Vznikla pôsobením selektívnej erózie a denudácie, ktorá odstránila menej odolné časti andezitového prúdu a zachovalo sa len jeho najtvrdšie jadro. Má ved. i estetický význam.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Detva
Obec: Detva
Katastrálne územie: Detva
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam