Národná prírodná pamiatka Mičinské travertíny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 355
Výmera chráneného územia: 38 320 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1979
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP v B.Bystrici č. ŽP-817/91-Kassa z 29.1.1992 NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4.stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Ochrana prameniskovej lokality s recentnou tvorbou travertínu na báze zemito-železitých kyseliek a so súborom typologicky špecifických foriem travertínových útvarov vo Zvolenskej kotline, dôležitých z vedeckovýskumného a náučného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Čerín
Katastrálne územie: Čerín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam