Prírodná rezervácia Mohylky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 362
Výmera chráneného územia: 7 481 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kutúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č.1161/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu hromadného nálezu paleontolgických skamenelých zvyškov živočíchov obdobia eocénu (numulitov). 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004, Vestník vlády SR, čiastka 8/2004, vydaná 28.6.2004
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Lisková
Katastrálne územie: Lisková
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Liptovský Mikuláš 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam