Prírodná pamiatka Moštenické travertíny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 364
Výmera chráneného územia: 17 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Banská Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie plenárneho zasadnutia ONV v Banskej Bystrici č.27/1981-ONV z 29.4.1981 VZV KÚ v B.Bystrici č.6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Územie predstavuje význ.príklad najzach.časti mohutných travertín.terás,dokladujúcich vývoj prírody v štvrtohorách a význ.nálezisko chránených druhov rastlín (ľalia cibuľkonosná, volské oko vrbolisté,kortúza Matthiolova a pod.) na JZ od NP Nízke Tatry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Moštenica
Katastrálne územie: Moštenica
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam