Prírodná pamiatka Ochodnický prameň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 368
Výmera chráneného územia: 150 m2
Výmera ochranného pásma: 1 866 m2
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Čadca
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nar. ONV v Čadci a uzn. plen. zasadnutia č. 28/1984 z 18.12.1984 - ú. od 18.12.1984, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu mineralizovaného prameňa s obsahom sírovodíka (H2S), ako charakteristického javu flyšového pásma na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Kysucké Nové Mesto
Obec: Ochodnica
Katastrálne územie: Ochodnica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam