Prírodná rezervácia Drieňová hora

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 37
Výmera chráneného územia: 9 700 m2
Výmera ochranného pásma: 24 400 m2
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre ŠaK
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, úprava č. 58906/64-osv./5, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Chránené územie predstavuje zachovaný zvyšok pôvodných stepných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev podunajských sprašovych pahorkatín s výskytom chránených druhov. Využité je pre ciele vedeckovýskumné.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Nová Vieska
Katastrálne územie: Nová Vieska
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00037_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00037_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00037_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00037_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00037_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00037_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00037_0008 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00037_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00037_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00037_0025 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam