Chránený areál Ostrá skala a Tupá skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 370
Výmera chráneného územia: 223 000 m2
Výmera ochranného pásma: 129 800 m2
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Dolný Kubín
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Dolnom Kubíne č. 195/72 z 27.12.1972
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: CHÚ má význačnú geomorfol.,estet.,krajinársku, prírodovednú i kultúrnu a archeol. hodnotu. Ochrana skalných útvarov v oblasti flyš.pásma Z.Karpát s pestrou vápnomilnou flórou. Archeologická lokalita - praveké opevnené sídlisko púchovskej kultúry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Vyšný Kubín
Katastrálne územie: Vyšný Kubín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ružomberok 26-32, 26-34, 26-41, 26-43 štandardizovaný názov: Ostrá skala a Tupá skala
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam