Národná prírodná rezervácia Plavno

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 378
Výmera chráneného územia: 525 879 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1951
Rok poslednej novelizácie: 2021
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ:
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Ochrana prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev Zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotop európskeho významu: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Šalková
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam