Národná prírodná rezervácia Pod Latiborskou hoľou

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 380
Výmera chráneného územia: 1 612 342 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 2006
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: SNR, Krajský úrad životného prostredia v B. Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 7/2006 z 11.12.2006 - účinnosť od 1.1.2007, zóny: A - 160,7642 ha - 5. stupeň, B - 0,47 ha - 4. stupeň
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých biotopov európskeho významu: bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. Územie na svahoch s južnou expozíciou v západnej časti Nízkych Tatier. Vedecký objekt pre potreby lesného hospodárstva.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Jasenie
Katastrálne územie: Jasenie
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam