Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 383
Výmera chráneného územia: 8 554 941 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1953
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.6/2001 zo 16.3.2001 NPR - Vyhláška MŽP SR č.112/1999 Z.z. - zrušená Vyhláškou MŽP SR č.17/2003 Z.z.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Ochrana zachovalého komplexu les.porastov buk.až smrek. les.vegetač.stupňa prevažne prales.charakteru, na ktoré sú viazané rastl.a živoč.spoločenstvá typické pre zach.les.ekosy-stémy Poľany.Biodiverzitu územia zvyšujú lúčne enklávy a rašelin.biocenózy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen, Detva, Brezno
Obec: Očová, Hriňová, Valaská
Katastrálne územie: Očová, Hriňová, Valaská
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Detva 36-41 ŠMO 1:5000: Brezno 6-9, 7-8, 7-9
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam