Národná prírodná pamiatka Prepoštská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 387
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 5 474 m2
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 2006
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Prievidzi, Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z., OP - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 4/2006 zo 6.12.2006 - účinnosť od 1.1.2007
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana jaskynných priestorov v sladkovodných vápencoch (travertínoch) vzniknutých spôsobom činnosti konštruktívnych vodopádov pre ich jedinečný charakter a mimoriadny prírodovedecký a kultúrno-historický význam.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Bojnice
Katastrálne územie: Bojnice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Prievidza 35-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam