Chránený areál Holica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 388
Výmera chráneného územia: 10 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Veľký Krtíš
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie ONV vo Veľkom Krtíši č.91/1984 z 27.6.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Na vulk. podloží, tvorenom andezitovými brekciami, sa vytvorila formácia skal. stepí s prir. výskytom jaseňa mannového (Fraxinus ornus). Okrem 2 skupín starých jedincov so zmeranými údajmi sa jaseň mannový aj zmladzuje. Vedecké a kult.-vých. ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Príbelce
Katastrálne územie: Horné Príbelce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam