Prírodná pamiatka Prielom Nitrice

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 390
Výmera chráneného územia: 68 324 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Prievidzi
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Prievidzi č. 49/1990 z 1.3.1990 - ú. od 1.3.1990, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu kaňonovitého územia vytvoreného riečkou Belankou v Strážovských vrchoch, dôležitého z vedecko-výskumného, náučného a ekologického hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Valaská Belá
Katastrálne územie: Valaská Belá
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam