Prírodná pamiatka Prielom Muráňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 391
Výmera chráneného územia: 395 567 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: 1989
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Rimavskej Sobote a Rožňave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nar. a uzn. plen. zasad. ONV v Rožňave č. 41/1989 z 15.9.1989, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Košiciach č. 7/2004 z 22.9.2004 - ú. od 1.10.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský kras
Predmet ochrany: Z prírodoved.hľadiska územie predstavuje významný príklad zahĺbeného meandra ojedinelý na dolnom toku našich riek, zvýraznený prítomnosťou zvyškov významnej teplomilnej lesnej a stepnej vegetácie s viacerými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Bretka, Meliata
Katastrálne územie: Bretka, Meliata
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Domica 37-34 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Prielom Muránky
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam