Prírodná pamiatka Prielom Teplého potoka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 392
Výmera chráneného územia: 209 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie pléna ONV v Liptovskom Mikuláši č.18/1984 zo 17.8.1984 Nariadenie ONV v Liptovskom Mikuláši č.4/1984 zo 17.8.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana vzácneho geomorf.útvaru,kt.bol vytvorený eróznou činnosťou Teplého potoka v mohutných vápencových vrstvách mezozoika. Dĺžka prielomu je cca 180 m, šírka 20-40 m, hĺbka 10-20 m.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Liptovské Revúce
Katastrálne územie: Liptovské Revúce
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam