Prírodná rezervácia Príslopy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 394
Výmera chráneného územia: 2 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - platí tu 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu zachovalého rašelinného spoločenstva s výskytom rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) v oblasti Poľany.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Očová
Katastrálne územie: Očová
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Detva 36-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam