Prírodná rezervácia Pstruša

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 396
Výmera chráneného územia: 73 605 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1979
Rok poslednej novelizácie: 1997
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 9150/1979-OP z 30.11.1979 Všeob.záv.vyhláška KÚ v B.Bystrici č. 14/1997 z 30.7.1997 VZV KÚ v B.B. č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4.stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: PR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany vlhkomil. lúčnych spoločenstiev s koncentr. výskytom chráneného a kriticky ohrozeného druhu flóry Slovenska korunkovky strakatej (Fritillaria meleagris).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Detva
Obec: Stožok
Katastrálne územie: Stožok
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam