Prírodná pamiatka Pucovské zlepence

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 397
Výmera chráneného územia: 48 485 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Dolnom Kubíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZN ONV D. Kubín zo dňa 27.4.1990, schválené uzn. pléna č. 19/1990-VII. - ú. od 1.6.1990, 4. stupeň - vyhl. KÚŽP Žilina č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu významnej geologickej lokality paleogénnych zlapencov v Oravskej vrchovine, dôležitej z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Pucov
Katastrálne územie: Pucov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam