Chránený areál Rovnianska gaštanica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 407
Výmera chráneného územia: 20 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Lučenci
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Lučenci č. 1/90 zo dňa 24.4.1990
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: CHA je zriadený na ochranu cca 100 vzácnych jedincov gaštanu jedlého (Castanea sativa), dôležitých z ved.-výskum., biol.,ekol.,histor.a estet.-rekr.(tur.atraktívna plocha v blízkosti nádrže Uhorské) hľadiska. Priemer.vek kultúry je asi 200-250 r.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Poltár
Obec: Rovňany
Katastrálne územie: Rovňany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam