Prírodná pamiatka Sivý kameň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 414
Výmera chráneného územia: 138 097 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1975
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Prievidzi
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Prievidzi č. 127-U/b z 24.8.1973 a č.212-VII z 5.12.1975, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.04
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu esteticky pôsobivého objektu, ktorý je ukážkou bralného reliéfu vo vulk. pohoriach s výskytom chránených druhov rastlín. Zvyšky zrúcanín stredovekého hradu z 2. pol. 13. storočia.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky, Banskobystrický
Okres: Prievidza, Žarnovica
Obec: Podhradie, Malá Lehota
Katastrálne územie: Podhradie, Malá Lehota
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Prievidza 35-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam