Prírodná pamiatka Sixova stráň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 416
Výmera chráneného územia: 8 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1985
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor vo Zvolene
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie plen.zasad.ONV vo Zvolene č. 109/85 z 24.9.1985 Všeob.záv.nar.ONV vo Zvolene č.8/85 z 24.9.1985 VZV KÚ v BB č.6/2003 zo 4.3.2003 - 4.stupeň ochr.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: CHÚ je jedinečnou ukážkou stĺpovitej odlučnosti pyroxen. andezitov v 5-6 bokých hranoloch, ktoré majú hornú časť ohnutú v podobe hákovania. Vo vých. časti steny je vyvinuté pásmo hydrotermálnej premeny horniny, sledujúce sklon stĺpcovitej odlučnosti.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Obec: Krupina
Katastrálne územie: Krupina
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Krupina 36-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam