Národná prírodná rezervácia Sokolec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 423
Výmera chráneného územia: 1 992 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.3484/1980-32 z 31.5.1980
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu zachovalých les.spoločenstiev reliktných borín, buk.javorín a vápencových bučín miestami pralesovitého rázu, bral. reliéfu s bohatým výskytom vápnomilnej flóry a hniezdiskami dravého vtáctva na vedecko-výskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Párnica
Katastrálne územie: Párnica
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam