Prírodná pamiatka Soví hrad

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 425
Výmera chráneného územia: 28 140 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1958
Rok poslednej novelizácie: 1964
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Lučenci
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie školskej a kultúrnej komisie ONV v Lučenci č. 28/1964 z 29.5.1964, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Veľmi vzácny skalný útvar - geol.výtvor v mladovulkanickom teréne, dávajúci impozantný ráz tejto krajine. Významný objekt pre geologické a archeologické bádanie. Scenéria je objektom aj pre výtvarných umelcov a fotografov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Šurice
Katastrálne územie: Šurice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-22 (M-34-136-B)
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam